přeskočit na navigaci

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů – THERAPY SYSTEMS spol. s r.o., IČO: 18828167, se sídlem: Jugoslávská 301/4, 613 00 Brno, zapsaná pod spisovou značkou C, vložka 1704 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“),
Zákazník – subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „Zákazník“),
Zpracovatel – daňový poradce, zpracovávající osobní údaje v souvislosti s vedením účetnictví a daní, (dále jen „Zpracovatel“).
Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován.

Následující informace o ochraně osobních údajů stanovují pravidla zpracování osobních údajů Zákazníků při prodeji služeb a zboží realizovaného společností THERAPY SYSTEMS, která je správcem osobních údajů Zákazníků, podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen “GDPR”).

Správce zpracovává v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, osobní údaje:
a) Zákazníků, kteří uzavřeli se Správcem kupní smlouvu.
b) návštěvníků webu Správce požadujícího informace o zboží.

Účelem zpracování osobních údajů, je realizace smluvního vztahu a uzavření kupní smlouvy, pro úspěšné vyřízení zakázky/objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek.

Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Na tomto právním, základě zpracováváme identifikační a kontaktní údaje Zákazníka, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů :
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Jsem informován/a, že Správce ukládá bezpečně osobní údaje Zákazníků po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány/zrušeny. Současně budou osobní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let u Zpracovatele, který zajišťuje právní povinnosti Správce vyplývající z vedení účetnictví a dani z přidané hodnoty.

Jsem informován/a, že pro plnění smlouvy/objednávky je Správce povinen, pro splnění právních povinností, zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje :
1 jméno a příjmení
2 fakturační adresa
3 IČO, DIČ
4 číslo bankovního účtu
5 kontaktní/dodací adresa
6 e-mailová adresa
7 kontaktní telefon
Tyto údaje, v rozsahu bodu 1 až 4, jsou zpracovávány a uchovávány u Zpracovatele.
Zpracovávané údaje jsou u Správce a Zpracovatele vedeny a uchovávány v listinné a elektronické podobě. Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení GDPR.

Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jen státním orgánům při výkonu veřejné moci.

Zákazník má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu therapy@therapy.cz.

Zákazník má právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje Správci poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

Návštěvník webu Správce www.therapy.cz a vyplněním kontaktního formuláře:
a) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účel vyřízení jeho požadavku a zároveň,
b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje tyto za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., výslovně souhlasí,
c) souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat emailem na therapy@therapy.cz.

Zákazník se seznámil s těmito pravidly před uzavřením smlouvy. Zákazník vyjadřuje - podpisem kupní smlouvy, zasláním objednávky či jinak projeveným zájmem o realizaci služby nebo dodání zboží, že si tato pravidla přečetl a že je v celém rozsahu akceptuje.

Zákazník může podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese therapy@therapy.cz. V takovém případě Správce tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů - Zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají platnosti 25. 5. 2018.

Navigace

Akce a aktuality

  • Neplátce DPH. (10.1.2023)
    Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH. celá zpráva ]
  • Změna adresy firmy ! (1.1.2016)
    Nová adresa celá zpráva ]
  • KNIHOVNA 2013 (21.2.2014)
    pro uživatele TAO 80 celá zpráva ]

Vyhledávání